Začiatkom tohto roka (2020) vyšla členovi nášho Centra Petrovi Juhásovi nová publikácia Berge als Widersacher: Studien zu einem Bergmotiv in der jüdischen Apokalyptik (Vrchy ako protivník: Štúdie k motívu vrchov v židovskej apokalyptike). Publikácia je jeden z výstupov vedeckého projektu Natur in politischen Ordnungsentwürfen: Antike – Mittelalter – Frühe Neuzeit, ktorý bol realizovaný v Nemecku, a na ktorom participovalo viacero bádateľov. Je druhým zväzkom v rade Mundus Orientis: Studies in Ancient Near Eastern Cultures, vydavateľstva Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Nášmu kolegovi srdečne blahoželáme!

Obsah a ukážku z tejto publikácie nájdete tu.

O čo v tejto publikácii ide?

Berge als Widersacher. Studien zu einem Bergmotiv in der jüdischen Apokalyptik

In der jüdischen Apokalyptik lässt sich ein zwar seltenes, aber klares Motiv verfolgen: der Berg bzw. die Berge als zu bezwingende Widersacher. Ein solches Motiv lässt sich schon in den altorientalischen Quellen beobachten, denen zufolge es mit Gottheiten und Königen verbunden wurde. Das genannte Motiv wird in drei Werken – 1Hen (Bilderreden), 2Bar und 4Esra – im Rahmen der Beschreibung einer messianischen Gestalt mit der Intention verwendet, als außergewöhnlich darzustellen. Dabei sind alle drei Kontexte politisch konnotiert. In 2Bar und 1Hen repräsentieren die Berge eine politische Macht (in 2Bar zusammen mit dem Wald) bzw. ihre wirtschaftlich-militärische Grundlage. Der Vorläufer dieses Motivs ist im Orakelspruch Sach 4,7 zu finden, das ebenfalls politisch konnotiert ist. Die späteren Apokalypsen haben das zunächst einfach gestaltete Motiv um Elemente einer Theophanieschilderung bzw. um Elemente der divine warrior-Motivik angereichert.

Vrchy ako protivník. Štúdie k motívu vrchov v židovskej apokalyptike

V židovskej apokalyptike sa dá sledovať jeden síce zriedkavý, ale jasný motív: vrch, príp. vrchy ako protivník, ktorý má byť premožený. Takýto motív sa dá pozorovať už v prameňoch starovekého Orientu, v ktorých bol spojený s božstvami a kráľmi. V troch dielach – 1 Hen (reči o obrazoch/videniach), 2 Bar a 4 Ezd – je tento motív použitý v rámci opisu mesiášskej postavy s úmyslom vykresliť ju nezvyčajným spôsobom. politickú moc, príp. jej ekonomicko-vojenské základy (v 2 Bar spoločne s lesom). Predchodca tohto motívu sa nachádza v orákule v Zach 4,7, ktoré má tiež politickú konotáciu. Neskoršie apokalypsy obohatili tento spočiatku jednoduchý motív o elementy opisu teofánie, príp. o elementy motívu božského bojovníka (divine warrior).