Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka

v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

pozýva 8.-9. 3. 2018 na vedeckú konferenciu

POKÁNIE

Program konferencie:

Štvrtok 8.3.
14:00-15:30
R. Lapko: „Testamenty ako výzva k pokániu“
J. Feník: „Ježišova rozlúčka a pokánie“
T. Mrňávek: „Pokání v Byzanci“

prestávka

16:00-17:30
S. Anderáková: „Odpustkové listiny za pontifikátu pápeža Klementa VI.“
P. Zubko: „K problematike pokánia v stredovekých Košiciach“
J. Nováková: „Proměny pokání u ruských staroobřadníků v 17.-20. století: od přísné tradice k invenční ortopraxi“

Piatok 9.3.
9:00-10:30
W. Bugel: „Obsahové dôrazy pokánia na príklade vybraných liturgických obradov rôznych tradícií“
M. Mojzeš: „Historické pramene pôstnej disciplíny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku“
P. Žeňuch: „Obraz pôstu a kajúcnosti v paraliturgickej piesňovej tvorbe Mukačevskej eparchie v 18. storočí“

prestávka

11:00-12:30
J. Garčár SJ: „Pokánie v skúsenosti svätého Ignáca z Loyoly“
D. Porubec: „Filozofia kultúry ako cesta ku kajúcnosti v diele I. A. Iljina“
Š. Šak: „Svätá tajina pokánia – terapia človeka v súčasnosti“

Miesto konania konferencie:
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice