Koncom roka 2022 vyšla nová publikácia z našej edície ako výsledok Kolokvia o rodinnej biblickej terminológii, ktoré sa konalo 14.10.2022 na Teologickej fakulte v Košiciach:

Róbert Lapko (ed.), Rodinná terminológia vybraných biblických spisov. Bratislava: Postoj Media, s.r.o., 2022.

Ide o parciálny výsledok riešenia projektu VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí.