Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 34. nedeľa v roku C (Kol 1, 12-20)

V rímskom obrade sa nám blíži záver liturgického roka . Ten je už takmer sto rokov poňatý ako oslava Kristovej kráľovskej hodnosti. Kresťania už od počiatku v náväznosti na starozákonné prisľúbenia uznávali Ježiša za prisľúbeného panovníka. Je teda kráľom, ktorý logicky musí mať aj svoje kráľovstvo. Na aké kráľovstvo tu však myslíme? Pomôcť nám k tomu môžu

Zamyslenie – 32. nedeľa v roku C (2 Sol 2, 16 – 3, 5)

Posledné nedele cirkevného roka nás sprevádzajú čítania z Druhého listu Solúnčanom. Tento tradične Pavlovi pripisovaný spis je koncipovaný štýlom, ktorým formálne vo svojej štruktúre kopíruje a obsahom akoby dopĺňa list, ktorý bol do Solúna poslaný skôr. Aj preto je dnes veľkou časťou odbornej obce považovaný za pseudoepigraf, ktorého vznik sa datuje až do začiatku 2. storočia

Zamyslenie – 30. nedeľa v ruku C (2 Tim 4, 6-8. 16-18)

Máme pred sebou záverečné nedeľné čítanie z Druhého listu Timotejovi. Nejde v ňom však iba o koniec jednej epištoly ale aj o živo predstaviteľný koniec života jeho autora. Ním je podľa tradície apoštol Pavol, čakajúci v rímskom väzení na definitívne a fatálne vyústenie jeho nezávideniahodnej situácie. Avšak podľa názoru mnohých odborníkov, ktorí pastorálne listy považujú za pseudoepigrafy, sa jedná

Zamyslenie – 28. nedeľa v roku C (2 Tim 2, 8-13)

Nový Zákon neobsahuje osobitý biblický spis, ktorý by bol v celku koncipovaný v poetickej forme. Také poznáme iba v Starom zákone. Asi najznámejším príkladom je Kniha Žalmov. No patrí sem prakticky celá „Múdroslovná literatúra“ od starobylého Jóba, Prísloví, Veľpiesne a Kazateľa až po helenisticky ovplyvneného Sirachovca a Knihu Múdrosti, ktorá pravdepodobne vznikala až v novozákonnej dobe. Nadôvažok sú v podobnom štýle

26 nedeľa v roku C (1 Tim 6, 11-16)

Pred tým než sa budúci týždeň prehupneme do Druhého listu Timotejovi, zavŕšime túto nedeľu ten Prvý. V ňom si vypočujeme záverečné povzbudenia a rady, aké dáva lídrovi miestnej kresťanskej komunity apoštolský autor tohto spisu. A teda. Aký by mal byť vodca kresťanského spoločenstva. Predovšetkým sa má vyvarovať pokušeniu finančne sa cez svoju službu finančne obohatiť. Hoci to

Zamyslenie – 24. nedeľa v ruku C (1 Tim 1, 12-17)

Prvý list Timotejovi patrí v zaužívanom kánonickom poradí biblických kníh k prvému spisu novozákonnej skupiny známej ako tzv. „pastorálne listy“. Okrem neho tu patria aj Druhý Timotejovi a list adresovaný Títovi. S ostatnými Pavlovými listami ich spája meno uvedeného autora. Ich osobitosť spočíva v tom, že sú adresované nie komunite, ale konkrétnemu spolupracovníkovi a že sa svoj takmer celý