Nový preklad listov Kotinťanom

Koncom roka 2023 boli Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v elektronickej podobe na stránke slavu.sav.sk publikované nové preklady s krátkym komentárom Prvého a Druhého listu Korinťanom. Na preklade a príprave publikácií spolupracovali z nášho centra Juraj Feník a Róbert Lapko, ktorý je aj