pozývame vás na vedeckú konferenciu

Amoris laetitia, apoštolská posynodálna exhortácia
Biblické a pastorálne aspekty

28.10.2016 od 9:00 do 12:00 na Teologickej fakulte v Košiciach

Program prednášok:
Róbert Lapko: Radosť lásky vo Svätom písme a v Apoštolskom liste. Úvodné poznámky
Petr Chalupa, SDB: Žalm 128 v žaltári a v Amoris laetitia
Juraj Feník: František a Pavol o láske: 1 Kor 13 v Amoris laetitia
Michael Sievernich SJ: Apoštolský list na pozadí Synody 2015
Peter Ceľuch: Amoris laetitia v nábožensko-spoločenskom kontexte Slovenska

Hlavnými pozvanými prednášajúcimi sú:
Prof. Michael Sievernich SJ, pastorálny teológ, pozvaný odborník Biskupskej synody v 2015. Bol rektorom Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen vo Frankfurte am Main a dekanom katolíckej teologickej fakulty (Johannes Gutenberg-Universität) v Mainzi. Spolupracoval s Jorge Bergoliom vo Frankfurte a tiež počas prednášania ako hosťujúci profesor v Buenos Aires. Je autorom viacerých publikácii o pápežovi Františkovi.

Doc. Petr Chalupa SDB, biblický teológ, riaditeľ Českého katolíckeho biblického diela. Bol dekanom teologickej fakulty (Univerzita Palackého) v Olomouci.

Vstup voľný. Viac informácii: rlapko@gmail.com