Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove
Slovenská akadémia vied, Slavistický ústav Jána Stanislava
Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach
Michal Lapčák, Bratská jednota baptistov

pozývajú
na medzinárodnú vedeckú konferenciu a výstavu

Otváral nám Písma
pri príležitosti ukončenia Roku Božieho slova

30.9.2020, TF KU
Konferencia: Aula TF KU, 8:30 – 13:00, 14:30 – 18:00
Výstava: Átrium TF KU, 30.9. – 2.10.2020, 9:00 – 18:00

8:30 – 13:00

Róbert Lapko: Otvorenie konferencie a výstavy

hlavný panel I.

Dominik Markl SJ, PIB Rím: Trauma and Resilience in the Bible

Miroslav Varšo, SAV: Učenie ako proces otvárania sa životu v Ž 119

Eugenio Alliata OFM, SBF Jeruzalem, Anton Tyrol, KU: Hieronymov preklad Písma na miestach, kde Slovo prišlo na svet

Mirosław S. Wróbel, KUL Lublin: Użycie targumów w tłumaczeniu Biblii przez św. Hieronima

prestávka

sekcia referáty I.

Branislav Kľuska, KU:  Dynamizmus Božieho slova v Evanjeliu podľa Jána

Mykhaylyna Kľusková, KU: Pánovo slovo ako „očistené ohňom“ vo svetle textov Žaltára

Juraj Feník, Jozef Jančovič, Róbert Lapko, Jaroslav Rindoš SJ, SAV: Nový preklad Lukášovho evanjelia do slovenčiny

ocenenie Prof. ThDr. PaeDr. Jozefa Leščinského, PhD.

13:00 – 14:30 Obed

14:30 – 18:00

hlavný panel II.

Peter Dubovský SJ, PIB Rím: Hľadanie svetla v momentoch tmy v Starom zákone

Attila Bodor, BBU Kluž: Does Isaiah 26:20 Refer to the Coronavirus Pandemic? The Difference Between the Infection Prevention and the Theological Quarantine in the Hebrew Bible

prestávka

sekcia referáty II.

Jozef Jančovič, UK: Nestačil Bechemót a Leviatan? Enigma mýtického Kokytu v texte Vulgáty Jób 21,33

Bogdan Zbroja, UPJPII, Krakov: Zobrazowanie słów Jezusa (por. Mt 5,3-11) w Sanktuarium Ośmiu Błogosławieństw w Izraelu

Piotr Łabuda, UPJPII, Krakov: „Żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania” (2 P 1,20). Pismo Święte jako Księga Ludu Bożego

Róbert Sarka, KU: Hermetická hermeneutika Biblie

Mária Kardis, PU: Existenciálna lektúra Božieho slova

Daniel Slivka, PU: Koncept Ježiša ako nového Mojžiša v Evanjeliu podľa Matúša

Matúš Imrich, PIB Rím: Nádej v Mesiáša, ktorý nepoznal Pána. Povzbudenia Knihy proroka Izaiáša na konci babylonského zajatia

 

Viac informácii rlapko@gmail.com

Konferencia je súčasťou riešenia projektu APVV -16-0514: Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny

plagat konferencie