V spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV zorganizovalo naše centrum Konferenciu k prekladu Jánovho evanjelia dňa 6.12.2019 v Košiciach. Tá pozostávala z dvoch blokov. Prvý vyplnila odborno-popularizačná prednáška k prológu Jánovho evanjelia, v ktorej boli predstavené niektoré obsahové zvláštnosti a prekladateľské výzvy v tomto texte. Prednáška bola otvorená pre verejnosť. V druhom bloku sa pokračovalo krátkym vstupom k všeobecným problémom prekladu Jánovho evanjelia a následnou diskusiou. Táto časť prebehla iba v kruhu biblistov a jazykovedcov, ktorí mali priestor na vyjadrenie k jednotlivým problémom. Konferencia bola jednou z pokračujúcich aktivít C-SBBS súvisiacich s projektom nového prekladu Svätého písma.