Koncom roka 2023 boli Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v elektronickej podobe na stránke slavu.sav.sk publikované nové preklady s krátkym komentárom Prvého a Druhého listu Korinťanom.

Na preklade a príprave publikácií spolupracovali z nášho centra Juraj Feník a Róbert Lapko, ktorý je aj ich editorom.

Jedná sa o ďalšie publikácie zo série nových prekladov s krátkym komentárom, v ktorej vyšli už Lukášovo a Jánovo evanjelium a List Rimanom.

Publikácie sú výstupmi riešenia projektu APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla.