V čítaniach 15. nedele v roku A počujeme ako Ježiš (Mt 13, 1-23) a prorok Izaiáš (Iz 55, 10-11) využívajú obrazy z prostredia poľnohospodárstva, aby nimi opísali účinnosť Božieho slova. Veľmi vhodne sú k nim priradené aj agrikultúrne verše Žalmu 65.

Druhovo sa Ž 65 zaradzuje medzi chválospevy a vďakyvzdania. Jeho obsahom je vďaka za odpustenie a úrodu. Rozdeliť sa dá takto: nadpis (1), vďaka za odpustenie (2 – 5), oslava Božej všemohúcnosti (6 – 9) a vďaka za úrodu (10 – 14) (Komentár. Žalmy 51 -75, 2017). A práve jeho posledná časť sa celá používa ako liturgický medzispev.

Ž 65, 10 – 14

10 Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu,
zveľaďuješ jej bohatstvo.
Božia rieka je plná vody;
ľuďom pripravuješ zrno.
Takto sa staráš o zem:
11 zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy,
skrypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.
12 Rok korunuješ svojou dobrotou,
kade prejdeš, všade je hojnosť.
13 Pašienky púšte vlaha zarosí
a pahorky sa opášu plesaním.
14 Čriedami oviec sa lúky pokryjú
a zrnom budú oplývať doliny;
ozývať sa budú jasotom a spevom.