Úryvok, ktorý nám liturgia Rímskokatolíckej cirkvi ponúka na túto nedeľu (Lk 10,25-37), má dve, ľahko rozpoznateľné časti: verše 25-28 a 29-37. Obidve majú podobnú štruktúru: otázka znalca Zákona – Ježišova odpoveď s otázkou – znalcova odpoveď na Ježišovu otázku – Ježišova pozitívna reakcia na jeho odpoveď. Kým v prvej časti je znalec skôr v ofenzíve („…aby pokúšal Ježiša…“), v tej druhej prechádza do defenzívy.
Preklad „on sa chcel ospravedlniť“ je trochu zavádzajúci. Vhodnejšie by bolo: „on sa chcel ospravedliviť“ (ak je toto ešte slovenčina). Znalec kladie druhú otázku nie preto, že mu je čohosi ľúto, a preto sa chce ospravedlniť, ale preto, že chce podať vysvetlenie, prečo, on, znalec Zákona vôbec kladie takúto otázku, ktorá má zdanlivo jednoznačnú odpoveď…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (10,25-37):
(25) Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ (26) Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ (27) On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ (28) Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“
(29) Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ (30) Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. (31) Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. (32) Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.
(33) No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. (34) Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. (35) Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘
(36) Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ (37) On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“