„Toto je môj milovaný Syn.“ Tak sa nám v túto nedeľu prihovára Boh Otec. No o milovaného synovi hovorí aj prvé čítanie, v ktorom si máme možnosť vypočuť jednu z najslávnejších statí Starého Zákona. Abrahám stojí pred dilemou medzi láskou k svojmu jednorodenému a poslušnosťou Bohu. Mnoho prvkov tejto drámy svojsky zachytáva aj liturgická stať zo Žalmu 116.

Ž 116, 10+15. 16-17. 18-19

Dôveroval som, aj keď som povedal: *
„Som veľmi pokorený.“
V Pánových očiach má veľkú cenu *
smrť jeho svätých. R.
Pane, som tvoj sluha, *
som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal: †
obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno Pánovo. R.
Splním svoje sľuby Pánovi *
pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho, *
uprostred teba, Jeruzalem. R.