Po dvoch týždňoch sa druhé čítanie nedeľnej liturgie opäť vracia k listu Rimanom.

Krátky úsek je zase vybratý z náukovej časti listu. Pavol v nej veriacim v Ríme predstavuje svoju teológiu štýlom porovnávania. Do protikladu stavia Zákon a vieru, hriech a milosť, odsúdenie a ospravedlnenie. Ôsma kapitola v tomto rytme postupne prechádza do otázok praktického života. Veriaci by podľa Pavla prijatím ospravedlnenia cez Ježišov vykupiteľský čin mali postúpiť k vyššej kvalite života. Ten pomenúva ako život podľa Ducha. No, ako badať z jeho listov, mnohí ešte žili a žijú podľa tela. Myslí sa tým na kresťanov pochádzajúcich zo židovstva, ktorí stále lipnú na starozákonných praktikách a na tých s pohanským pôvodom, ktorí sa pod vplyvom spoločnosti nevedia vymaniť z množstva nerestí.

Z listu Rimanom (8, 8-11):

Bratia, tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.
Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť.
A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.