Vsetkych svatychScéna piatich anjelov – štyria na štyroch uhloch zeme, a jeden označuje Božích služobníkov pečaťou – je súčasťou rozlomenia šiestej zo siedmych pečatí knihy, alebo lepšie povedané zvitku, ktorý bol popísaný znútra i zvonka (5,1). Len Baránok bol hodný vziať tento zvitok z ruky Sediaceho na tróne a otvoriť jeho sedem pečatí (5,9). …

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána (7,2-14):
2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru:
 3 „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“
 4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela:
 5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených,
 z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc,
 z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc,
 6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc,
 z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc,
 z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc,
 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc,
 z Léviho kmeňa dvanásťtisíc,
 z Issacharovho kmeňa dvanásťtisíc,
 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc,
 z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc,
 z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.
 9 Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy 10 a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“
 11 Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu 12 a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“
 13 I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ 14 Povedal som mu: „Pán môj, ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.