Druhé čítanie na Veľkonočnú nedeľu ponúka dve možnosti, ktoré sú rovnaké vo všetkých liturgických rokoch. Prvá možnosť je z Listu Kolosanom (3,1-4). Krátky komentár k tomuto čítaniu si môžete prečítať tu. Tá druhá je z Prvého listu Korinťanom (5,6b-8).
Pavol v tomto krátkom úryvku používa metaforický jazyk úzko spojený so slávením židovskej Veľkej noci, teda Paschy. Sviatok Pascha (po grécky), alebo Pesach (po hebrejsky), je spojený so Sviatkom nekvasených chlebov, ktorý trvá sedem dní. Pre samotnú Paschu, ktorá sa slávi v predvečer Sviatku nekvasených chlebov, bolo charakteristické jedenie veľkonočného baránka a pre všetkých sedem dní požívanie nekvaseného chleba (k týmto sviatkom pozri Ex 12,1-20; Lv 23,4-8 a Nm 28,16-25). Podľa biblického rozprávania z Knihy Exodus, baránok aj nekvasené chleby pripomínajú židom východ z Egypta a vyslobodenie z otroctva. Krv obetovaného baránka pripomínala krv baránka na verajach dverí, ktorá ochránila Izraelitov pred anjelom smrti. Keďže sa z Egypta museli náhliť, nebolo času na „kváskovanie“, a tak stihli pripraviť len nekvasené chleby. Súčasťou príprav na tieto sviatky bolo dôkladné vyčistenie celej domácnosti, aby sa odstránil starý kvas, teda kvas, ktorý sa používal na prípravu chleba počas celého uplynulého roka. Požívanie nekvasených chlebov počas siedmych dní, malo zabezpečiť, aby sa skutočne urobil predel medzi kvasom starým a tým novým, ktorý sa začal používať po ukončení týchto slávností. …

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Prvého listu Korinťanom (5,6b-8):

(6b) Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? (7) Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. (8) Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.