2 nedela BJánovo evanjelium predstavuje iný obraz povolania prvých učeníkov než ten, ktorý je známy u synoptikov. Tam Ježiš prechádza okolo jazera v Galilei, vchádza do prostredia bežného života Petra a Ondreja, budúcich učeníkov, a priamo ich oslovuje, aby ho nasledovali. V Jánovom evanjeliu sa celá scéna odohráva v Betánii za Jordánom, ďaleko od Galiley a domovských prostredí učeníkov. Ondrej je už učeníkom Jána Krstiteľa a je to práve Ján, kto učeníkom odhaľuje Ježišovu identitu: „Hľa, Baránok Boží!“ Ondrej a iný učeník sa za Ježišom vyberú sami, bez slov opúšťajú svojho pôvodného majstra, ktorého misia nateraz skončila. Tí dvaja chcú o Ježišovi vedieť viac. V porovnaní so synoptickými opismi sú učeníci aktívni oveľa viac. Hľadajú skôr oni Ježiša, než on ich. Ježiš reaguje na túto ich aktivitu otázkou: „Čo hľadáte?“ Až potom, keď vyjadria svoju túžbu v ďalšej otázke: „Učiteľ, kde bývaš?“, dostávajú pozvanie od Ježiša: „Poďte (alebo aj ,Príďte’) a uvidíte!“. U synoptikov im Ježiš sľubuje, že z nich urobí rybárov ľudí a u Jána ich pozýva na návštevu k sebe domov? Celá scéna sa na prvý pohľad môže naozaj javiť ako pozvanie na návštevu do Ježišovho domu. Avšak takýto zmysel by v Jánovom evanjeliu vyznieval veľmi banálne až smiešne. Zdá sa, že evanjelista sa šikovne hrá s významom gréckeho slovesa μένω [meno], ktoré môže znamenať „bývať“, ale vo svojom prvotnom význame znamená „ostávať“, „zostávať“, alebo mohli by sme preložiť aj „prebývať“. Prvá otázka učeníkov by teda znela: „Učiteľ, kde prebývaš?“ Ježiš ich pozýva: „Poďte a uvidíte!“ a evanjelista dodáva, že v ten deň zostali u neho. Vo vete „Zostali v ten deň u neho“ je použité rovnaké sloveso (μένω) ako v otázke „Kde bývaš?“ Ak sa toto sloveso preloží rovnakým spôsobom na miestach, na ktorých sa v texte vyskytuje, lepšie vidno myšlienkovú líniu, ktorú ono vytvára: „Učiteľ, kde prebývaš? … Šli teda, videli, kde prebýva a prebývali v ten deň u neho.” Evanjelista používa takýto slovník, aby vyjadril hlbšiu skutočnosť. Učeníkov v skutočnosti nezaujíma Ježišova adresa. Bolo by veľmi ťažké prísť k záveru: „Našli sme Mesiáša!“ cez púhe poznanie polohy Ježišovho domu. Navyše, z predpokladaného miesta Betánie za Jordánom je takmer do každej obývanej časti Palestíny ďaleko, nehovoriac o Nazarete, vzdialenom vyše 100 km. Otázka „Kde zostávaš? Kde prebývaš?“ tak vlastne znamená „Kto si?“ Odpovedať na otázku „Kto si?“ slovami „Poďte a uvidíte!“ by znelo zvláštne. Táto otázka by si skôr vyžadovala slovné vysvetľovanie. Použitie otázky o prebývaní umožňuje odpoveď, ktorá pozýva do skúsenosti: „Poďte a uvidíte!“, teda „Poďte a sami to zakúsite.“ To, kto Ježiš je, určuje „prostredie“, z ktorého pochádza, a to nám evanjelista slávnostne predstavil v Prológu: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1,18). Týmto objasnením Ježišovho pôvodu, evanjelista celý Prológ aj zakončil, a tak nechal čitateľov v istom napätí a očakávaní: Aký je ten Boh, ktorého nikto nikdy nevidel, a teraz je možné ho spoznať? Ten, kto prebýva v lone Boha, Otca je Ježiš. Takýto pôvod sa slovami iste vysvetliť nedá, preto tých, ktorí sa ho pýtajú: „Kde prebývaš?“, pozýva, aby sami zažili túto skúsenosť u neho. Len tak budú môcť uvidieť Boha, ktorého nikto nikdy nevidel.

Matúš Imrich

Z Evanjelia podľa Jána (1,35-42):
Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“
Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“
Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“
Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“
Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.
Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.