Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach už 5 rokov organizuje semináre permanentnej biblickej formácie (porov. Verbum Domini 59 a 75) predovšetkým pre kňazov. 15. až 17. novembra 2021 sa v Exercičnom dome SJ v Prešove uskutočnil seminár s zameraním na adventné prorocké texty (Izaiáša, Sofoniáša a Ozeáša),  vianočné žalmy (Ž 96 a Ž 128 – oboje v rámci homílie) a evanjeliové úryvky (Mt 1-2 a Lk 1-2). Prednášky pre vyše 20 záujemcov viedli členovia Centra a pozvaní biblisti doc. Bohdan Hroboň (TF TU) a Dr. Miroslav Varšo (SAV). Evanjelický teológ doc. Hroboň svoje prednášky nevšedne obohatil hrou na husliach viacerých známych adventných a vianočných skladieb. Seminár, podobne ako predchádzajúce, sa uskutočnil „v synodálnom duchu“ v bratskom spoločenstve, v rozhovoroch v službe účinnejšieho ohlasovania evanjelia, „zvestovania PÁNOVEJ spásy deň čo deň“ (porov. Ž 96, 2) a so snahou stávania sa Cirkvi blízkosti (porov. pápež František na tému synody 9.10.2021).