Na prelome septembra a októbra tohto roku sa uskutoční medzinárodné vedecké sympózium pod názvom:

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Toto sympózium nadväzuje na konferenciu pre širokú verejnosť Otváral nám Písma, ktorú sme organizovali minulý rok v rovnakom čase. Naše pozvanie prijalo viacero svetových odborníkov v biblických vedách a taktiež svoje príspevky odprezentujú aj naši poprední slovenskí odborníci.

Sympózim organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV spolu s naším Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Našimi ďalšími spolupracovníkmi sú Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku a za štedrú podporu ďakujeme aj Nadácii Lea.

Sympózim je organizované v rámci riešenia projektu APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla.

Odznejú tieto príspevky, ktoré budú následne publikované aj knižne:
(podrobný program sympózia si môžete všimnúť na priloženom letáku)

Streda 29. 9. 2021

Hermann-Josef Stipp (Mníchov): Übersetzungsprobleme des Jeremiabuches und ihre textgeschichtlichen Hintergründe

Štvrtok 30. 9. 2021

Andreas Michel (Kolín nad Rínom): Erfahrungen mit der Katholischen Einheitsübersetzung im Deutschen Raum 2016

Dominik Markl (Rím): Imperial Language Politics and the Greek Pentateuch in Ptolemaic Egypt

Peter Juhás (Münster/Košice):Lexikalische Variation als übersetzungstechnisches Phänomen der neutestamentlichen Peschitta. Eine Fallstudie zum Matthäusevangelium

Leornado Pessoa da Silva Pinto (Rím): Hannah and Samuel ‚before the Lord‘: textual criticism and translation technique of the LXX in 1 Samuel 12

Peter Dubovský (Rím): The Translation is Always More Than a Mere Translation: A Case of Ahab’s Conversion (1 Kgs 21:20–29/3 Kgdms 20:20–29)

Bohdan Hroboň (Bratislava): Interpretation of Habakkuk 2,4b

Jozef Jančovič (Bratislava): Effective jussive in the complex text of the alphabetical Psalm 145

Piatok 1. 10. 2021

Miroslav Varšo (Košice): Liebesterminologie des Hoheliedes. Zu den Herausforderungen bei der Übersetzung

Jozef Tiňo (Bratislava): To Test or to Tempt? A Short Introduction to the Theological Dilema in Major Slovak Biblical Translations

Blažej Štrba (Bratislava/Jeruzalem): Rhetorical interplay between MT „your God“ and LXX „our God“ in Josh 23:14-16

Róbert Lapko (Bratislava): The Camaldul Bible – Slovak Qumran Discovery