Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodneho sveta iniciovalo a spolupracovalo s Teologickou fakultou KU, Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity PU, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka pri príležitosti ukončenia slávenia Roka Božieho slova na Slovensku s organizovaním medzinárodnej vedeckej biblickej konferencie. Tá sa 30. septembra 2020 uskutočnila v Košiciach na pôde Teologickej fakulty pod názvom Otváral nám Písma.

Konferenciu otvoril svojím príspevkom profesor Pápežského biblického inštitútu (PIB) v Ríme Dominik Markl SJ na tému Trauma and Resilience in the Bible (Trauma a nezlomnosť v Biblii). Príspevok využíva poznatky modernej psychológie o skúsenosti traumy pre nazeranie na biblické texty a ich vznik v súvislosti s kolektívnymi traumami Izraelského národa ako aj rodiaceho sa kresťanstva a zároveň poukazuje na dôležitosť čeliť súčasným spoločenským i osobným traumám vo svetle biblických textov.

Ďalší príspevok pochádzal od SSDr. Attilu Bodora, absolventa PIB a v súčasnosti profesora na Univerzite Babeș-Bolyai v meste Kluž v Rumunsku. Prednáška zaujala už svojím názvom úzko súvisiacim so súčasnou situáciou: Odkazuje Izaiáš 26,20 na súčasnú pandémiu koronavírusu? Autor poukázal na populárne interpretácie tohto textu v súčasnosti, predstavil ako a za akým účelom sa biblické texty venujú téme karantény a objasnil hlbší význam citovaného verša, ktorý pozýva ku „karanténe“ vo vnútri človeka. Keďže kvôli súčasným opatreniam sa Dr. Bodor nemohol konferencie zúčastniť osobne, jeho príspevok odznel v slovenskom preklade.

Nasledujúci príspevok bol kombináciou videozáznamu a prednášky. Vo videozázname profesor archeológ Eugenio Alliata, OFM, ktorý prednáša na Studium Biblicum Fanciscanum v Jeruzaleme, predstavil miesta spojené so životom sv. Hieronyma. Videozáznam bol doplnený výkladom prof. Antona Tyrola z Katolíckej univerzity v Ružomberku o dôležitosti Hieronymovho odkazu pre dnešné časy.

Po ňom odznela prednáška profesora Petra Dubovského SJ z PIB: Hľadanie svetla v momentoch tmy v Starom zákone. P. Dubovský predstavil viacero spôsobov ako sa biblické texty vysporadúvali s temnými momentmi starozákonnej histórie a poukázal na dôležitosť vzájomného dopĺňania sa týchto vysvetlení. Prednáška odznela ako videozáznam a na následnú diskusiu sa P. Dubovský s účastníkmi konferencie spojil z Ríma prostredníctvom internetu.

Konferenciu uzavrel príspevok Dr. Miroslava Varša zo Slovenskej akadémie vied na tému: Učenie ako proces otvárania sa životu v Ž 119. Dr. Varšo predstavil spôsoby nadobúdania vedomostí na starovekom Blízkom východe a v judaizme a následne predstavil ako sa tejto téme venuje samotný Žalm 119.

Počas konferencie bol ocenený profesor Jozef Leščinský, ktorý sa mnohé roky venoval jak vyučovaniu Svätého písma na vysokoškolskej úrovni, tak aj jeho popularizácii vo farnostiach viacerých diecéz. Ocenenie pamätnou medailou TF KU prof. Leščinskému odovzdal Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku a zároveň košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Konferenciu otvoril, svojou prítomnosťou podporil a požehnaním ukončil Mons. František Rábek, vojenský ordinár a predseda Rady pre vzdelanie, vedu a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska.

Keďže kvôli súčasnej situácii sa konferencie mohlo osobne zúčastniť len obmedzené množstvo účastníkov, konferenciu bolo možné sledovať aj online a urobilo tak viacero účastníkov na Slovensku i v zahraničí.

Konferencia bola po celý deň sprevádzaná biblickou výstavou zo súkromnej zbierky Michala Lapčáka, kazateľa Bratskej jednoty baptistov v Prešove. Výstava predstavuje rôzne spôsoby starovekého písma, spôsobu písania a uchovávania biblických textov od tabuliek, cez zvitky, kódexy až po najmodernejšie vydania Biblie.

Veľmi nás teší, že sa konferencia a výstava mohli uskutočniť napriek súčasnej, náročnej epidemickej situácii a mohli sme sa pri prehlbovaní vzťahu k Svätému písmu stretnúť aj osobne a byť obohatení aj pohľadmi odborníkov zo zahraničia.

Záznam z celej konferencie s krátkou videoukážkou z výstavy si môžete pozrieť na tomto odkaze.