Juhas Brill knihaZnáme holandské vydavateľstvo Brill, zamerané na publikovanie vedeckých prác, vydalo filologickú štúdiu Petra Juhása, vedeckého odborníka Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, v ktorej sa venuje problematike hebrejskej častice -na. Nezameriava sa len na jej funkciu v texte Hebrejskej Biblie, ale aj na jej pochopenie u starovekých prekladateľov, ktorí pracovali na Septuaginte, Pešite a Vulgáte. Špecifickým aspektom práce je záujem o lingvistický fenomén zdvorilosti.

Viac o vedeckej publikácii nájdete na tejto internetovej stránke vydavateľstva Brill:
Die biblisch-hebräische Partikel נָאim Lichte der antiken Bibelübersetzungen | Brill

Peter Juhás, SSL., SOAL., PhD., PhD.  po ukončení magisterského štúdia teológie pokračoval v licenciátnych štúdiách biblických vied a orientálnych jazykov na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (2006-2009), kde dosiahol licenciát in re biblica (2009) a neskôr aj in studiis orientis antiqui (2013). V roku 2015 v odbore lingvistika (Hebrejské a aramejské štúdia) obhajil dizertačnú prácu na Universiteit Leiden. Od roku 2011 do 2013 predášal na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Momentálne pracuje na WWU Münster ako člen riešiteľského tímu DFG-projektu „Natur in politischen Ordnungsentwürfen“. V Centre pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta prednáša sýrčinu, akadčinu, biblickú aramejčinu a dejiny starovekého Izraela.