V Košiciach sa pripravuje v deň spomienky sv. Hieronyma trojité slávenie Božieho Slova, a to čítaním, počúvaním a pozeraním. Končiaci sa Rok Božieho Slova mohol byť ponukou osvojenia si „emauzskej skúsenosti,“ záujmu o pozorné načúvanie Božiemu Slovu, ktoré má viesť k otvoreniu očí a lepšiemu spoznaniu PÁNA (porov. Lk 24,31).

Naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Farnosťou sv. Alžbety, Teologickou fakultou KU, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka pozývajú už v predvečer spomienky sv. Hieronyma, dňa 29.9.2020 na celonočné čítanie Biblie v katedrále sv. Alžbety, ktoré začne sv. omšou o 18:00 a potrvá do modlitieb ranných chvál nasledujúceho dňa o 5:40.

Dňa 30.9.20208:30 začne vedecká konferencia „Otváral nám Písma“ v Aule Teologickej fakulty za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení, ktorá bude pre záujemcov prístupná aj online na webovej adrese TF KU: https://www.youtube.com/channel/UCBtOXRm1zs3eCf5OUTpiV-A. Jej plánovaný program bol v skrátenej podobe prispôsobený súčasnej epidemiologickej situácii.

V úvode konferencie košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober otvorí biblickú výstavu v Átriu TF KU, ktorá potrvá do 2.10.2020, do 18:00. Hlavnú časť výstavy bude tvoriť zbierka biblických a blízkovýchodných artefaktov kazateľa Bratskej jednoty baptistov Michala Lapčáka. Okrem nich si bude možné pozrieť biblické exponáty patriace košickému a prešovskému biskupstvu, Centru spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Slovenskej biblickej spoločnosti.

Po otvorení výstavy bude nasledovať ocenenie Mons. Bernardom Boberom, Veľkým kancelárom TF KU prof. Jozefa Leščinského, dlhoročného emeritného pedagóga-biblistu TF KU a známeho popularizátora Biblie. Nasledujúca séria troch prednášok odborníkov z Pápežského biblického inštitútu z Ríma, prof. Dominika Markla SJ, prof. Petra Dubovského SJ a Dr. Attilu Bodora, chce ponúknuť biblické povzbudenie v súčasnej náročnej situácie v súvislosti s pandémiou a inými traumami v spoločnosti. Posledné prednášky sa viac viažu na postavu sv. Hieronyma. Prof. Eugenio Alliata OFM z Izraela za spolupráce prof. Antona Tyrola predstavia Hieronymov preklad Písma na miestach, kde Slovo prišlo na svet. Dr. Miroslav Varšo z SAV uzavrie konferenciu záverečnou aktualizujúcou prednáškou „na cestu“ o Ž 119 s poukazom na učenie ako proces otvárania sa životu.