V druhom zväzku deviateho čísla odborného periodika Clavibus Unitis bol publikovaný článok o novom preklade Jánovho evanjelia. Autorom článku je moderátor nášho Centra, prof. Róbert Lapko. Tento článok, ako aj ostatné články tohto čísla si môžete prečítať tu, alebo aj kliknutím na obrázok obálky.

Periodikum Clavibus Unitis vydáva Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Na svojej internetovej stránke toto periodikum charakterizuje takto:
[Clavibus Unitis je] on-line dostupné recenzované odborné periodikum k dějinám duchovní kultury v zemích Koruny české od počátků státnosti do začátku 19. století. Jak již naznačuje název, jeho posláním je přinášet odborné příspěvky k dějinám písemné, výtvarné a hudební kultury ve střední Evropě v období středověku a raného novověku (s dílčími přesahy do 19. století) v mezioborovém kontextu, přičemž jednotícím prvkem je duchovní odkaz antické a křesťanské kultury (latina, klasické tradice v umění apod.). Důraz je kladen na publikování původních studií založených na pramenném bádání, edic a analytických nálezových zpráv.

Nový preklad Jánovho evanjelia, na ktorom pracovali členovia nášho Centra, uzrel svetlo sveta začiatkom minulého roku. Na našich stránkach sme o tom priniesli správu, ktorú si môžete prečítať tu. Na tomto odkaze nájdete aj zvukový záznam z oficiálneho predstavenia tohto prekladu s príhovormi Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu KBS, Dr. Juraja Feníka, hlavného tvorcu tohto prekladu, či prof. Jána Doruľu, zo Slavistického ústavu SAV.