Úryvok z Prvej adventnej nedele vynecháva prvé dva verše, v ktorých sa spomínajú autori a adresáti listu, čo sú klasické prvky kompozície listov v antike. Tretí verš obsahuje pozdrav, čo je ďalší klasický prvok stavby listu, avšak v tomto prípade nie je formulovaný zvyčajným spôsobom. Bežne sa v listoch používal pozdrav χαίρειν [chairein], čo je neurčitok od slovesa χαίρω [chairo], ktoré znamená „radovať sa“, ale v prípade použitia na úvod listu sa skôr prekladá ako „pozdravy“. Môžeme to vidieť aj v samotnom Novom zákone v liste, ktorý adresujú účastníci koncilu v Jeruzaleme Cirkvi v Antiochii v Sk 15,23, alebo aj v úvode Jakubovho listu. Pavol buduje na tomto klasickom, profánnom spôsobe pozdravu vo vtedajšom grécky hovoriacom svete a urobí z neho nielen kresťanský pozdrav, ale aj čosi ako modlitbu: χάρις ὑμῖν [charis hymin], „milosť vám“. Spojenie s klasickým pozdravom vidieť ľahko v spoločnom koreni slova, avšak v prípade Pavlových listov už nejde len o zdvorilé vyjadrenie pozdravu, ale o prianie, či lepšie povedané o zvolávanie milosti od Boha a Ježiša Krista zároveň. …

Celý text zamyslenia nájdete tu
Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu

Z Prvého listu Korinťanom (1,3-9):

(3) Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. (4) Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. (5) Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, (6) tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, (7) takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. (8) On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. (9) Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.