S návratom liturgického obdobia „cez rok“ sa pri druhých nedeľných čítaniach opäť zameriame na  kontinuálne čítanie vybraných pasáži z niektorých novozákonných listov. Konštelácia súčasného liturgického roka nás v túto 12. nedeľu privádza k listu Galaťanom a to hneď už do jeho 3. kapitoly.

Patrí sa  preto stručne si tento spis predstaviť. Ide o jeden z autentických Pavlových listov. To znamená, že drvivá väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že ho napísal samotný apoštol Pavol za svojho života. Adresovaný bol cirkevným komunitám v Galácii. Galácia bola v tom čase rímska provincia pomenovaná podľa tam kedysi usadlých keltských Galov. Nachádzala sa v strednej Anatólii. V súčasnosti ide o kraj okolo hlavného tureckého mesta Ankara. Motívom na jeho napísanie boli miestne spory a rozdelenia,. ktoré spôsobili hlavne tí kresťania, ktorí tvrdili, že s krstom sú automaticky viazané aj všetky židovské tradície, zvyky a predpisy. List v rámci ostatných novozákonných epištol vyniká nezvyčajne ostrým a nevyberaným slovníkom autora, ktorým emotívne karhá svojich odporcov.

Z listu Galaťanom (3, 26-29):

Bratia, skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.