15 nedela BJežiš vysiela prvú skupinu misionárov. Text dnešnej nedele (Mk 6,7-13) opisuje „čo a ako“ ich poslania. „Čo“ tvorí rámec state a „ako“ vyplňuje jej stred.
V úvode tejto perikopy Ježiš dal dvanástim moc nad nečistými duchmi. Záver state však odhaľuje, že obsahom ich poslania bolo viac: ohlasovali pokánie, „vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali“ (v. 13).
Všetky tieto elementy, až na mazanie olejom, obsahovalo už Ježišovo účinkovanie…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Marka (6,7-13):

7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, 9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

 10 A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.