TaresPo podobenstve o rozsievačovi pokračuje Ježišova „reč v podobenstvách“ (Mt 13) ďalej. Nasleduje séria dlhších či kratších podobenstiev, ktorých témou je opis „nebeského kráľovstva“. Úsek veršov 24-43 sa dá rozdeliť takto:

I. podobenstvo o kúkoli (24-30)

II. podobenstvo o horčičnom zrne (31-32)

III. podobenstvo o kvase (33)

IV. dôvod hovorenia v podobenstvách (34-35)

V. výklad podobenstva o kúkoli (36-43).

Všetky tieto podobenstvá využívajú obrazy zo súdobého bežného života. Po opise prijímania Božieho slova sa Ježiš zameriava na to, čo nasleduje potom. Slovo prináša úrodu, ktorou je „nebeské kráľovstvo. Avšak ani počas priebehu jeho rastu sa to nezaobíde bez komplikácii. Dvojičky podobenstiev o horčičnom zrne a  kvase (31-33) hovoria rôznymi obrazmi o tom istom. Porovnávajú malé počiatky „kráľovstva“ s jeho finálnou veľkosťou. Učeník  totiž môže byť spočiatku pohoršený a sklamaný z toho, keď vidí, ako je hlásanie slova odmietané a neprináša okamžite želané výsledky. Kristus cez podobenstvo vyzýva k trpezlivosti a dôvere. Konečný výsledok (ktorého sa učeník nemusí ani dožiť) totižto prevýši všetky jeho očakávania. Rast kráľovstva v ľuďoch totiž nemá učeník v moci.

K trpezlivosti vyzýva aj podobenstvo o kúkoli. Tu je však liekom na iný druh „pohoršenia“. Čitateľ si všimne, že s podobenstvom o rozsievačovi má spoločné to, že ho Ježiš neskôr v súkromí vykladá svojim učeníkom. To určite zdôrazňuje dôležitosť  posolstva a jeho správneho pochopenia. Ďalším spoločným znakom je ich totožný začiatok: Človek vyšiel na pole siať semeno. No predmet následného rozprávania sa už mení.

Aj vďaka následnému výkladu  môžeme rozpoznať v pšenici „synov kráľovstva“ (dobrých ľudí, veriacich) , v kúkoli – burine „synov Zlého“, v roli svet a v hospodárovi Syna človeka (Ježiša). Scéna, z ktorej vychádza hlavné ponaučenie, hovorí o rozhovore sluhov s hospodárom. Tí sú „pohoršení“ prítomnosťou kúkoľa medzi pšenicou a žiadajú si povolenie na jeho odstránenie. Neuvedomujú si pritom viacero faktov. Oni nie sú majiteľmi role, sú len zamestnancami jej majiteľa. Takisto nie sú zodpovední za sejbu a žatvu. Dobré semeno zasial hospodár a kúkoľ jeho nepriateľ. Žatva bude zverená žencom, v ktorých výklad vidí anjelov. Úlohou sluhov je  paradoxne sa na to všetko iba dívať. Svojím zásahom by podľa hospodára totiž napáchali viacej zla ako dobra.

V sluhoch sa aj dnes môžu vidieť viacerí predstavitelia Cirkvi, či iní, ktorí sa pohoršujú nad prítomnosťou zla a zlých ľudí vo svete, či v samotnej Cirkvi. Ježiš im však cez podobenstvo zakazuje horlivo „vyzbierať kúkoľ“, čiže nejako mocensky zasahovať. Jedine On je totiž Pán sveta, iba On má v moci rast a šírenie Božieho slova a iba On má na starosti súd. Liekom na súčasnú situáciu a model správanie pre Ježišových služobníkov je trpezlivosť, tolerancia a dôvera v konečné víťazstvo „kráľovstva“.

Pripravil: Lukáš Durkaj

Použitá literatúra:

Harrington, D. J., Sacra pagina – Evangelium podle Matouše (Karmelitánske nakladatelství; Kostelní Vydří 2003).

Mrázek, J., Evangelium podle Matouše – Český ekumenický komentář k Novému zákonu 1 (Centrum biblických studii AVČR a UK v Praze; Praha 2011).

Z evanjelia podľa Matúša (13, 24-43)

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.
Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘
On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘
Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘
On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“
Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“
Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“
Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“
Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“
On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.
Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.
Kto má uši, nech počúva!“