23 nedela APo tom, čo sme pred dvoma týždňami čítali a zamýšľali sa nad Ježišovými slovami adresovanými Šimonovi Petrovi v blízkosti Cézarey Filipovej, v dnešnom evanjeliu nachádzame slová, ktoré sú takmer identické s tými adresovanými Petrovi. Máme na mysli slová o zväzovaní a rozväzovaní. Ježiš v evanjeliu 21. cezročnej nedele hovorí Petrovi: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16,18-19). Dnes hovorí Ježiš učeníkom: „Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 18,18). Iste neujde našej pozornosti, že v dnešnom evanjeliu sú tieto slová adresované nie len Petrovi, ale celej skupine Ježišových učeníkov. Autorita zväzovať a rozväzovať sa tak rozširuje na celé spoločenstvo. V prípade Petra slúžili tieto slová na potvrdenie dôležitosti jeho úlohy. Tá sa vykonáva v rámci cirkvi – ἐκκλησία [ekklesia] – teda spoločenstva Ježišových učeníkov. Tento rozmer spoločenstva je veľmi dôležitý, ako to môžeme vnímať v oboch prípadoch. Ježiš v súvislosti s Petrom hovoril o vybudovaní spoločenstva, ktoré je jeho a aj v dnešnom úryvku sa hovorí o cirkvi. Grécke slovo ἐκκλησία [ekklesia], ktoré sa tu najčastejšie prekladá ako „cirkev“, sa vo všetkých štyroch evanjeliách nachádza len na týchto dvoch miestach – aj tento fakt nám podčiarkuje prepojenie obidvoch textov. Oba sú teda dôležité pre život spoločenstva Ježišových učeníkov. V ňom zaujíma Peter dôležitú úlohu, ktorú však nemôže vykonávať sám, ako je to vyjadrené v dnešnom texte. Celé spoločenstvo sa podieľa na zväzovaní a rozväzovaní. Už pred dvoma týždňami sme povedali, že ide o rabínsky jazyk, ktorým sa vyjadruje autorita správneho vysvetľovania Božieho slova a zákona. Na tomto vysvetľovaní, teda na vyjadrení toho, čo to znamená patriť do spoločenstva tých, ktorí nasledujú Ježiša a žijú jeho evanjelium, sa má podieľať celé spoločenstvo Ježišových učeníkov. Peter a jeho úrad nie je diktátorský, ale má byť v symbióze s celým spoločenstvom.

Ak sme teda pred dvoma týždňami zdôrazňovali úlohu Petra v spoločenstve Ježišových učeníkov, dnešný text nás vedie k tomu, aby sme videli dôležitosť úlohy celého spoločenstva. Celé spoločenstvo sa podieľa na kryštalizovaní svojho smerovania. Hoci spoločenstvo potrebuje rozhodnutie Petra, on nemôže tak robiť v odtrhnutí sa od spoločenstva a spoločenstvo nemôže Petra nechať v zväzovaní a rozväzovaní osamoteného. Na rozlišovaní kam nás Boží Duch vedie dnes ako spoločenstvo nesieme zodpovednosť všetci, ktorí sme jeho členmi.

pripravil: Matúš Imrich

Z Evanjelia podľa Matúša (18,15-20):
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“