Nový Zákon neobsahuje osobitý biblický spis, ktorý by bol v celku koncipovaný v poetickej forme. Také poznáme iba v Starom zákone. Asi najznámejším príkladom je Kniha Žalmov. No patrí sem prakticky celá „Múdroslovná literatúra“ od starobylého Jóba, Prísloví, Veľpiesne a Kazateľa až po helenisticky ovplyvneného Sirachovca a Knihu Múdrosti, ktorá pravdepodobne vznikala až v novozákonnej dobe. Nadôvažok sú v podobnom štýle spísané aj mnohé prorocké knihy.

Z Druhého listu Timotejovi (2, 8-13):

Milovaný, pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec.
Ale Božie slovo nie je spútané! Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu.
Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.