Dnešný úryvok sa nachádza v záverečnej časti Jakubovho listu. Ak sa pozrieme do kontextu, neujde nám, že práve dnešnými slovami nastáva v texte istý zlom. V stati, ktorá im predchádza autor listu tvrdo atakuje boháčov, ktorí zadržiavajú mzdy. Poukazuje na pominuteľnosť bohatstva a jeho neužitočnosť v deň súdu.
Slovami z dnešného úryvku sa autor znova prihovára kresťanskej komunite, čo môžeme jasne vybadať aj z oslovenia ἀδελφοί [adelfoi], „bratia (a sestry)“. Tón reči sa mení z karhavého na utešujúci a povzbudzujúci. Zachováva sa však téma posledného súdu, ktorý je tu opisovaný ako Pánov príchod. Je tu použité grécke slovo παρουσία [parusia], ktoré doslovne znamená „prítomnosť“, avšak toto slovo v kresťanskej komunite dostalo veľmi skoro význam druhého Kristovho príchodu. Ak sa teda hovorí o Pánovom príchode, má sa na mysli práve tento druhý príchod Krista. …

Celý text zamyslenia nájdete tu
Zamyslenie nad evanjeliom 3. adventnej nedele

Z Jakubovho listu (5,7-10):
(7) Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. (8) Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. (9) Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. (10) Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom.