Brooklyn_Museum_-_The_Calling_of_Saint_Peter_and_Saint_Andrew_(Vocation_de_Saint_Pierre_et_Saint_André)_-_James_Tissot_-_overallPo dvojtýždňovej prestávke sa opäť vraciame k Markovmu evanjeliu. Naposledy sme z neho čítali rozprávanie o Jánovi Krstiteľovi a Ježišovom krste (Mk 1,7-11). Hneď na to nasledujú dva verše (12.13.), ktoré krátko opisujú Ježišovo pokúšanie na púšti. Tie však preskočíme. Rímskokatolícka liturgia sa im totiž bude tradične venovať na prvú pôstnu nedeľu. Prvých 13 veršov v Markovom evanjeliu tvorí akýsi úvod alebo prológ. Ján v nich pripravuje zástupy na príchod niekoho väčšieho, ako je on. Dozvedáme sa, že ním je istý „Ježiš z galilejského Nazareta“ (v. 9). Ten prechádza iniciáciou, ktorú tvoria jeho krst v Jordáne (v. 9-11) a 40 dní na púšti (v. 12.13.). Ich náplňou je príprava na to čo sa deje po nich.

Náš dnešný úryvok (v. 14-20) predstavuje Ježišove „prvé kroky“ v rámci jeho verejného pôsobenia.  Možno ho rozdeliť na dve časti. Zhrnutie začiatku Ježišovho účinkovanie (v. 14.15) a povolanie prvých učeníkov (v. 16-20).

Prvá časť nám hovorí o tom, že Ján ustupuje z verejnej scény aj fyzicky. Je uväznený a tak akoby „štafetu“ v úlohe ohlasovania po ňom preberá Ježiš. Je tu však rozdiel. Ten menej závažný spočíva v zmene lokality. Už to nie je okolie rieky Jordán, ale kazateľova rodná Galilea. Markantnejší rozdiel však spočíva v obsahu kázania. „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ Toto naznačuje začiatok niečoho nového a väčšieho, než čo ponúkal Ján Krstiteľ. Ježiš „hlásal Božie evanjelium.“ Podľa jeho slov nastal zlom dejín. To však kladie na poslucháčov svoje požiadavky. Vyjadruje to strohá, ale veľmi silná druhá časť ohlasovania. „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Prvou požiadavkou je metanoia (preložené ako kajúcnosť). Termín, ako mnohí už vedia, znamená doslova zmenu zmýšľania. Nemyslí sa tu však iba na teóriu. Táto zmena má zasiahnuť celý život. Má ho „obrátiť naruby“. Čo je však to, ku čomu sa majú poslucháči obrátiť? Druhá požiadavka hovorí o viere evanjeliu. Majú snáď veriť hlásanej náuke, alebo literárnemu dielu? To je málo. Čo je obsahom evanjelia? Dalo by s povedať, že predsa Ježiš a jeho život.

Druhá časť úryvku teda predstavuje aj akési praktické naplnenie obsahu Ježišovho hlásania. V ňom kazateľ na brehu Galilejského jazera stretáva dva páry bratov. Všetci sú rybármi. Tí podľa rozprávania na jednoduché povolania zanechávajú siete a stávajú sa učeníkmi učiteľa „bezdomovca“. Ježišovo slovo u nich našlo špecifickú formu. Zmenili svoj život (opustili rodinu a profesiu rybárov) a uverili evanjeliu (osobe Ježiša Krista).

pripravil Lukáš Durkaj

Použité zdroje:

Dubovský, P. (Ed.), Komentár k novému zákonu – Marek (Dobrá kniha; Trnava 2013)

Z Evanjelia podľa Marka (1, 14-20)

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.