Tri postavy nám jasne vystupujú do popredia v úryvku evanjelia Tretej veľkonočnej nedele zo záverečnej kapitoly Jánovho evanjelia: Ježiš, Peter a milovaný učeník. V centre pozornosti sú vzájomné vzťahy týchto postáv, a kapitola sa vyjadruje, mohli by sme povedať, k prerozdeleniu rolí najmä tých dvoch učeníkov. Kým v predchádzajúcich kapitolách to bol milovaný učeník, ktorý bol v centre pozornosti ako ten, ktorý má reprezentovať Ježiša, a okolo ktorého sa vytvára nová komunita („Žena, hľa tvoj syn!“ Jn 19,26), a ktorý je garantom svedectva o Ježišovi („Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo…“ Jn 19,35), v tejto záverečnej kapitole sa pozornosť presúva na Petra. On je ten, ktorý prichádza s iniciatívou ísť loviť ryby, ostatní ho nasledujú. Aj keď je to práve milovaný učeník, ktorý Petra upozorní na Ježišovu prítomnosť, Peter prejavuje väčšiu vášeň voči svojmu majstrovi tým, že sa hádže do vody a nestačí mu len prísť loďkou spolu s ostatnými…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Jána (21,1-19):
(1) Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiadskom mori. Zjavil sa takto:
(2) Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. (3) Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Aj my ideme s tebou.“ Vybrali sa a nastúpili do člna, v tú noc však nič nechytili. (4) Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. (5) Ježiš im povedal: „Deti, nemáte niečo zajesť?“ Odpovedali mu: „Nie.“ (6) Nato im povedal: „Spustite sieť z pravej strany člna a nájdete.“ Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. (7) Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: „To je Pán!“ Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť — bol totiž nahý — a hodil sa do mora. (8) Ostatní učeníci prišli v člne, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. (9) Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. (10) Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili.“ (11) Šimon Peter teda nastúpil do člna a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. (12) Ježiš im povedal: „Poďte sa najesť!“ A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho: „Kto si ty?“, lebo všetci vedeli, že je to Pán. (13) Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. Podobne aj rybu. (14) To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom po tom, ako vstal z mŕtvych.
(15) Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: „Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“ (16) Opýtal sa ho znova, po druhý raz: „Šimon, syn Jána, miluješ ma?“ A on odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ (17) Spýtal sa ho aj tretí raz: „Šimon, syn Jána, máš ma rád?“ Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: „Máš ma rád?“ a odpovedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! (18) Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš.“ (19) To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: „Nasleduj ma!“