Click edit button to change this text.

31 nedela A

V predošlých nedeliach sme sledovali Ježišove reakcie na otázky, ktoré mu kládli predovšetkým farizeji. Ako už bolo minule spomenuté, k týmto otázkam treba ešte pridať otázku saducejov o zmŕtvychvstaní. V následnosti Matúšovho evanjelia, po otázkach kladených Ježišovi, nasleduje jedna otázka, ktorú kladie Ježiš svojim oponentom. Zatiaľ čo Ježiš bravúrne zodpovedal na všetky pasce svojich protivníkov, tí na Ježišovu otázku o Mesiášovi odpovedať nedokážu. Evanjelista zároveň pripomenie, že po tejto udalosti sa ho už nik neodváži vypytovať. Ježišova autorita tak jasne prevyšuje tú, ktorou si myslia, že disponujú najmä farizeji. Táto Ježišova autorita sa stáva východiskom pre jeho reč, ktorou plne predstaví svoje hodnotenie pôsobenia farizejov a zákonníkov. Dnešná stať je prvou časťou, po ktorej nasleduje druhá – tvrdé „beda“ adresované priamo zákonníkom a farizejom – v Matúšovom evanjeliu neexistuje skupina, ktorá by si vyslúžila viac „beda“ ako práve tieto dve.

Úvodné Ježišove slová: „Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia…“ (Mt 23,3a) pritom znejú z pohľadu kritiky farizejov a zákonníkov v celom Evanjeliu podľa Matúša akosi prekvapujúco. Už skôr kritizoval ich učenie založené na tradícii otcov a adresoval im slová: „Zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje“ (Mt 15,6). Tiež sa postavil proti ich interpretácii zákona o čistote a nazval ich slepými vodcami slepých (porov. 15,10-14) a priamo sa vyslovil proti ich učeniu („Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov.“ Mt 16,12). Dokonca, hneď v už spomenutých „beda“, ich znova nazve slepými vodcami, slepcami a hlupákmi kvôli ich náuke o prísahe (porov. Mt 23,16-22). Je teda ťažko si predstaviť, že by slová z dnešného evanjelia nabádali k poslušnosti náuky farizejov. Skôr tento kontrast je použitý ako rétorická figúra na zdôraznenie druhej časti vyjadrenia: „…ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú“ (Mt 23,3b). Takýto spôsob vyjadrovania sa bol v semitskom prostredí známy. Mohli by sme teda tieto úvodné Ježišove slová parafrázovať aj takto: „Pre mňa za mňa si kľudne zachovávajte aj všetko čo vám farizeji a zákonníci povedia – to nie je to najhoršie. Hlavne sa nesprávajte tak, ako sa správajú oni.“ Dôraz teda padá na skutky – nie slová, ale skutky sú rozhodujúce. Téma zdôrazňovania dôležitosti skutkov je jednou z Matúšových charakteristík. Verš 3 tak pripravuje cestu pre verš 4, ktorý zároveň viac objasňuje to, čo už bolo povedané. Ich hovorenie a nekonanie je najviac viditeľné práve v tom, že kladú neúnosné bremená, ktorých sa sami ani nedotknú. Z toho priamo plynie ponaučenie aj pre Ježišových učeníkov: majú sa vyvarovať viazaniu neúnosných bremien, ktoré by nechceli sami ani prstom pohnúť.

Verš 5 rozvíja myšlienku sterility farizejov a zákonníkov ďalej. Nielenže nekonajú to, čo sami hovoria, ale už keď čosi robia, robia to „iba preto, aby ich ľudia videli“ – robia to len pre vonkajšie zdanie, ktorý má prázdny obsah. To, čo nasleduje po týchto slovách je ilustráciou predošlého vyjadrenia na konkrétnych príkladoch z ich životov. Toto je teda druhá charakteristika, pred ktorou sa Ježišovi učeníci vo svojich komunitách majú mať na pozore.

Ježiš teda naše komunity v evanjeliu tejto nedele na príklade neplodného spôsobu života farizejov a zákonníkov vystríha najmä pred dvoma nebezpečenstvami: slová bez skutkov a skutky len naoko, zbavené obsahu a Ducha. Navyše, neschopnosť zmeny týchto postojov u farizejov a zákonníkov prispelo k pripraveniu Ježiša o život.

 

Matúš Imrich

 

Použitá literatúra:

Luz, U., Matthew 21-28. A Commentary (Hermeneia; Minneapolis 2005).

Z Evanjelia podľa Matúša (23,1-12):

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.

Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“