The_Parable_of_the_Ten_Virgins_(section)_by_Phoebe_Traquair,_Mansfield_Traquair_Church,_Edinburgh

Podobenstvo o desiatich pannách patrí medzi najznámejšie časti evanjelia. Tvorí súčasť poslednej veľkej reči v Matúšovom evanjeliu (k. 24. 25), ktorú Ježiš predniesol pred rozprávaním o umučení. Témou tohto textového celku sú udalosti na konci sveta a výzva k bdelosti. Podľa toho dostala aj pomenovanie ako tkzv. eschatologická reč. Spomínané podobenstvo tvorí akýsi protipól podobenstvu, ktoré mu bezprostredne predchádza (Mt 24, 42-51). V ňom sú predstavené dva typy sluhov, ktorým bola zverená starosť o majetok, kým sa ich pán nevráti. Pán v ňom prichádza skôr ako sa očakáva. Sluhu, ktorého nájde bdieť odmení a ponechá v službe ďalej. Toho, ktorý sa spoliehal na to, že Pán príde neskôr a ten ho nájde v momente nedbalého správania, vyhodí. Situácia je pri desiatich pannách, čakajúcich na ženícha a začiatok svadby, opačná. Ženích sa zdržiava dlhšie ako sa očakávalo.

Už úvodné predstavenie podobenstva rozdeľuje skupinu panien na dve polovice. Päť z nich je nazvaná ako múdre, päť nerozumné. V čom vlastne spočíva táto ich múdrosť resp. nerozumnosť? Ak sa na podobenstvo zahľadíme pozorne, je až zarážajúce, ako sú si tieto dve skupiny podobné. Obidve sa chystajú na tú istú svadbu. Všetky panny si nesú so sebou nachystané lampy, všetkým sa po čase začalo driemať, všetky zaspali. Až po moment, kedy ich zobudí a prekvapí krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ (Mt 25, 6), nebadať v správaní medzi nimi rozdiel. Múdrosť a nerozumnosť, teda spočíva v niečom, čo nie je na prvý pohľad zrejmé.  Ukazuje sa až vo vrcholnej scéne. Spočíva v oleji, ktoré si múdre zobrali so sebou naviac. Poslucháč o tom síce vie už od začiatku, nerozumné panny sa to dozvedajú až v momente, kedy sa treba urýchlene pripraviť.

Podobenstvo končí s piatimi pannami veseliacimi sa na svadbe a piatimi stojacími predo dvermi, ktoré síce už majú horiace lampy, ale nestihli príchod ženícha. Ponaučenie by sa dalo najprv zhrnúť asi takto: Je múdre si zo sebou zobrať olej do zásoby. Inak povedané, je múdre počítať so zdržaním ženícha. Múdre panny nezachránilo to, žeby sa spoliehali na seba. Veď aj ony zaspali. Skôr to, že počítali s tým, že veci môžu dopadnúť inak ako každý predpokladal, tvorilo základ ich úspechu. Môžeme za tým vidieť trpezlivosť, pokoru či vytrvalosť. Olej ktorý sa nevypáli hneď naraz. Olej, námaha, ktorá možno nebude mať úžitok, ktorá je nadbytočná. A predsa sa v momente príchodu ženícha môže hodiť.

pripravil: Lukáš Durkaj

Z Evanjelia podľa Matúša (25,1-13):

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘
Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘
Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“