Každoročne v tomto období v bohoslužbe slova počúvame Ježišove takzvané eschatologické reči, teda reči, ktorých témou sú posledné veci trvania tohto sveta (ἔσχατος [eschatos] v gréčtine znamená „posledný“), ako je moment konca sveta, otázka, či tomu budú predchádzať nejaké znamenia a ak áno, tak aké, samotný priebeh konca sveta, posledný súd, a pod. V dnešnom evanjeliu (Lk 21,5-19) sa dotýkame práve takýchto tém.
Samotná otázka učeníkov nesmeruje k problematike konca sveta. Ježiš hovoril o konci chrámu, a teda aj ich otázka o čase tejto udalosti a o znameniach, ktoré príchod tohto času budú naznačovať, sa skôr týkajú zničenia chrámu než konca celkových dejín. Ježiš však prvou časťou svojej odpovede, ktorú si v nedeľu vypočujeme, na jednej strane poukazuje práve na koniec dejín v spojení s jeho druhým príchodom („mnohí v mojom mene budú hovoriť: ,To som jaʻ…“ v. 8) a na strane druhej od neho zároveň odvracia pozornosť a upriamuje ju na oveľa bližšiu budúcnosť. Až potom, v nasledujúcich veršoch (vv. 20-28), ktoré už v liturgickom čítaní už nefigurujú, sa Ježiš bude venovať priamo otázke zničenia chrámu…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (21,5-19):
Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: (6) „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ (7) Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ (8) On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ,To som ja a: ,Ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi! (9) A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ (10) Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. (11) Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. (12) Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. (13) To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. (14) Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, (15) lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. (16) Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. (17) Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. (18) Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. (19) Ak vytrváte, zachováte si život.