Pokračujeme v sledovaní Pavla a jeho myšlienok, ktoré vyjadril vo svojom liste do Korintu. Ako sám naznačuje (porov. 1 Kor 7,1), viacero pasáži v liste boli podnietené otázkami, v ktorých miestni kresťania nemali jasno, a ktoré predtým Pavlovi zaslali v nám už dnes nezachovanom liste. Je teda zrejmé, že niektorí Korinťania sa na svojho Apoštola obracali ako na autoritu. Samotné základné kresťanské hlásanie zjavne nebolo postavané tak, žeby hneď vedelo odpovedať na všetky praktické okolnosti života. A tak už tu vidno, že princíp niekedy aj siahodlhých debát o problémoch a následných viac či menej záväzných stanovísk vydaných autoritami sa v živote Cirkvi tiahne od jej začiatku až doteraz.

Z Prvého listu Korinťanom (7, 32-35):

Bratia, chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi.
No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.