Boh si vyvolil to, čo je svetu slabé. To je priama téma druhého čítania z Prvého listu Korinťanom v túto nedeľu (1, 26-31). A nezvyčajne, keďže si väčšinou cyklus čítaní epištol žije v nedele vlastným životom, pekne zapadá do témy celej bohoslužby slova. Tá vrcholí v evanjeliu, ktoré nám podáva začiatok 5. kapitoly (vv. 1-12a) z Matúša a teda aj začiatok slávnej „reči na vrchu“, ktorej úvod tvoria ešte známejšie blahoslavenstvá. Tie predstavujú rôzne skupiny ľudí, ktorí sú pre svoju povahu a okolnosti na okraji záujmu sveta. Ježiš však práve takých považuje za šťastných – blahoslavených. Podobný pohľad nám podáva Boh aj v Starom Zákone prostredníctvom proroka Sofoniáša (2, 3; 3, 12-13), ktorý vidí budúcnosť vyvoleného národa u tých, ktorí sú pokorní a chudobní. To všetko poeticky podporujú verše Žalmu 146 spolu s responzom, ktorý obsahuje prvé z evanjeliových blahoslavenstiev.

Žalm  146 (6c-10​)
Pán zachováva vernosť naveky,
utláčaným prisudzuje právo,
hladujúcim dáva chlieb.
Pán vyslobodzuje väzňov,
Pán otvára oči slepým,
Pán dvíha skľúčených,
Pán miluje spravodlivých.
Pán ochraňuje cudzincov,
ujíma sa siroty a vdovy,
ale hatí cesty hriešnikov.
Pán bude kraľovať naveky;
tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.