Dnešný úryvok je dobre známy najmä tým, ktorí sa modlievajú liturgiu hodín. Obsahuje totiž text, ktorý sa používa ako hymnus pri druhých vešperách v nedele Pôstneho obdobia. Zároveň je táto 4. veľkonočná nedeľa aj Nedeľou Dobrého pastiera. S touto témou nás spájajú záverečné slová dnešného úryvku: „Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší,“ (v. 25). Tým pastierom a biskupom je sám Kristus, ktorý je v centre pozornosti už spomínaného hymnu, a ten bezprostredne prechádza týmto slovám o pastierovi.

V tejto časti listu sa autor venuje povzbudeniu kresťanov, aby si zachovali svoju tvár uprostred spoločnosti, v ktorej žijú. Dokonca ich aj povzbudzuje, aby boli poslušní predstaviteľom svetskej moci a vážili si ich. Známy je najmä verš: „Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte,“ (2,17).

Z hľadiska literárnej formy úryvok z dnešného druhého čítania tvorí súčasť tzv. pravidiel pre domácnosť, ktoré môžeme nájsť jak v iných spisoch Nového zákona (napr. List Efezanom a Kolosanom), tak aj v mimobiblickej literatúre tej doby. Autori sa v nich obracajú jednotlivo na členov domácností a dávajú im konkrétne rady k správaniu. Úryvok z liturgie je súčasťou rád pre sluhov v domácnosti, alebo pre sluhov vo všeobecnosti, ktorí tiež tvorili súčasť kresťanských komunít (pozri 2,18). Za našim úryvkom autor ponúka svoje rady najprv manželkám a potom aj manželom (pozri 3,1-7). …

Celý text zamyslenia si môžete prečítať tu
Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu

Z Prvého Petrovho listu (2,20b-25):

(20b) Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. (21) Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. (22) On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. (23) Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. (24) Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. (25) Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.