V piatu veľkonočnú nedeľu v cykle A si vypočujeme časti Žalmu 33. Ide o kolektívny chválospev. Z jeho štruktúry zároveň vyplýva, že išlo o spev používaný počas kultických slávení. Jeho základná stavba tak je: výzva pre účastníkov liturgie na spev a na chopenie sa hudobných nástrojov (vv. 1-3); menovanie dôvodov za čo možno Pána chváliť (vv. 4-19); záverečné vyznanie a prosba (vv. 20-22). Máme teda pred sebou typický príklad starozákonnej modlitby, ktorá môže inšpirovať aj naše dnešné súkromné modlitby a bohoslužby. Pozrime sa na jednotlivé verše vybrané do liturgie.

Žalm 33

1 Plesajte, spravodliví, v Pánovi;
statočným sluší spievať pieseň chvály.
2 Oslavujte Pána citarou,
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.
4 Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.
5 Miluje spravodlivosť a právo;
milosti Pánovej plná je zem.
18 Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
19 aby ich zachránil pred smrťou
a v čase hladu nakŕmil.