bhfour-reasons-to-love-your-enemiesKontinuálne čítanie Matúšovho evanjelia počas nedieľ  pokračuje v tzv. „antitézach“ reči na vrchu, ktoré sme načali pred týždňom. Po výrokoch o násilí, cudzoložstve, rozvode a prísahe (Mt 5, 21-37) nasleduje Ježišov autoritatívny výklad „predpisov zákona“ o odplate a láske k blížnemu (v. 38-48)

Verše 38-42 pojednávajú o princípe „Oko za oko a zub za zub!“, ktorý sa v Tóre (Pentateuchu) nachádza aspoň trikrát (Ex 21,24; Lv 24,20 a Dt 19,21). Na prvý pohľad sa zdá, že Kristus tento nehumánny a brutálny relikt starozákonnej doby svojim výkladom poľudštil. Tu je ale najprv nevyhnutné predpis obhájiť. Inak ho chápe dnešný čitateľ a inak ho vnímal človek doby v ktorej bol princíp uzákonený. Zákon odplaty totižto vo svojej dobe revolučne zvýšil ochranu menej vplyvných ľudí. Prax krvnej pomsty, ktorá násilie neriešila, ale skôr špirálovito znásobovala, ako aj svojvôľa vládcov, bohatších a násilníkov dostala brzdu. Za vypichnuté oko, vybitý zub (zuby), či za usmrtenie jedného človeka bola od vinníka žiadaná kompenzácia v rovnakej miere. Princíp odplaty bol teda zároveň aj princípom rovnosti pred zákonom. Už sa nemohlo stať, žeby za vybité zuby bola požadovaná smrť, za usmrtenie jedného človeka vyvraždenie celej rodiny, alebo klanu.

Ježiš však aj tento zákon posúva k hlbšiemu zmyslu. „Neodporujte zlému.“ (v. 39) Na príkladoch nepriateľského správania, akými boli úder rukou (či už sa tu myslelo na akt násilia, alebo išlo iba o urážku nie je isté a ani podstatné), súdny spor či nútená služba (čo bolo právom rímskych vojakov), Kristus ilustruje, ako by sa mal správať učeník v situácii, ktorá si „spravodlivú“ odplatu vyžadovala. Dôležité je neurobiť si z protivníka svojho nepriateľa. Na nepriateľstvo nemožno reagovať odplatou alebo násilným odporom. Nepriateľa máme „premôcť“ miernosťou. Z nastavenia ľavého líca, odovzdania aj vonkajšieho plášťa a vôle slúžiť dvojnásobne dlhú trasu sa stáva vyjadrenie postoja. Ježiš síce odmieta násilný odpor, ale nekáže ani ustúpiť. Cieľom takého správania tak nie je iba zabránenie vypuknutia konfliktu, ale aj obrátenie násilníka tým, že mu ukážeme, že my nebudeme „hrať podľa zaužívaných pravidiel“. Riešenie má byť mier nie vojna.

Druhá časť úryvku (v. 43-48) si „posvietila“ na zákon: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.“ (v. 43) Problém vytvára druhá polovica výroku, ktorá sa v Tóre nenachádza. Jeho pôvod biblisti odvodzujú z dualistického vnímania reality komunít z Kumránu, ktoré možno nájsť v ich textoch. Pravdepodobne však boli tieto myšlienky v čase Krista, či autora evanjelia značne rozšírené a poslúžili tak na formulovanie prevratného kresťanského princípu: „Milujte svojich nepriateľov.“ (v. 44)  Funkcia výkladu opäť apeluje na zastavenie „kruhu násilia“ a na snahu urobiť z nepriateľa človeka a brata, ktorého môže kombinácia fyzickej pasivity a duchovnej aktivity („modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“) premeniť.

Ježišov výklad si následne vypomáha zdrojom, z ktorého pochádza prvá polovica zákona o láske a nenávisti. „Milovať budeš svojho blížneho“ je zjavne citácia z 19. kapitoly knihy Levitikus (v. 18) ktorá patrí do širšieho celku (kapitoly 17-26), exegétmi nazývaného ako „Kódex svätosti“. V tej istej kapitole sa vo verši 2 nachádzajú slová povzbudenia: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý.“ Tie dostali novozákonnú formu „buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ u Matúša a „buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ u Lukáša (Lk 6, 36).

Byť milosrdný (súcitný) [οἰκτίρμων], dokonalý (úplný, zrelý) [τέλειος] a v konečnom dôsledku byť svätý [קָדוֹשׁ/ἅγιος] ako Boh Otec  sa pre kresťana stáva poslaním ukázať svetu zmietanému v násilí na skutočnosť, ktorá nefunguje podľa prízemnej logiky, ale otvára nové obzory nádeje, lásky a pokoja.

Pripravil: Lukáš Durkaj

Z evanjelia podľa Matúša (5, 38-48):

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.
Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“