Tento úryvok z Prvého Jánovho listu sa nachádza v jeho záverečnej kapitole. Mohli by sme ho rozdeliť na dve základné časti. Prvá časť hovorí najmä o tom, ako sa prejavuje láska k Bohu. Kľúčovými konceptmi sú viera, láska, prikázania a víťazstvo, ktoré sú dávané do vzájomného vzťahu. Prvá časť prechádza plynule do druhej, v ktorej sa viac pozornosť venuje Ježišovi a jeho identite ako Božieho Syna. Tu sú zas kľúčové pojmy Duch, voda, krv, pravda a svedectvo. Úryvok je veľmi dobre zakorenený v širšej Jánovskej teológii a najmä Jánovo evanjelium obsahuje dôležité vyjadrenia, vo svetle ktorých sa dnešné riadky chápu lepšie.

Aj v tomto texte môžeme vidieť ako úzko je v kresťanskom chápaní prepojená láska k Bohu a láska k blížnemu, zvlášť vo vnútri samotnej kresťanskej komunity, v ktorej sa aj prevažná časť života veriaceho odohráva. Na prvý pohľad sa môže zdať, že text hovorí, že láska k Bohu sa prejavuje dvoma spôsobmi. Najprv sa totiž hovorí, že kto miluje Boha, miluje aj toho, kto sa z neho narodil, teda toho, kto je Božím dieťaťom. Z predošlej vety sa dozvedáme, kto je to ten, kto sa z Boha narodil: ten, kto verí, že Ježiš je Kristus. Teda kto miluje Boha, miluje aj toho, kto verí, že Ježiš je Kristus. Takéto vyjadrenie nechce povedať, že ten, kto miluje Boha, miluje len toho, kto verí, že Ježiš je Kristus, ale zdôrazňuje sa, že ten, kto miluje Boha nemôže nemilovať toho, kto verí, že Ježiš je Kristus. Potvrdzuje sa takto, že veriť, že Ježiš je ten Bohom vyvolený Mesiáš, ktorý mal prísť zachrániť ľudstvo, nie je v protiklade s vierou v Boha, ale práve naopak, touto vierou v Ježiša sa človek naplno stáva Božím dieťaťom. …

Celý text zamyslenia nájdete tu
Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu

Z Prvého Jánovho listu (5,1-9):

(1) Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. (2) Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. (3) Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. (4) Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

(5) Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? (6) On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. (7) Lebo traja sú, čo svedčia: (8) Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. (9) Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi.