JedinRoman_de_la_Rose_f._138r_(The_Trinity)é miesto v Písme, kde sa doslovne vymenúvajú osoby Najsvätejšej Trojice, je v závere Matúšovho evanjelia. Scéna vykresľuje stretnutie učeníkov zo vzkrieseným Ježišom na nekonkretizovanom vrchu v Galiley. Tu ich Ježiš posiela účinkovať vo svete. Stať je preto tiež známa, ako „veľké poverenie“.

Z evanjelia podľa Matúša (Mt 28, 16-20)

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“