Sviatky Turíc nám v tomto roku ponúka známy úryvok z listu Galaťanom, ktorý obsahuje dva katalógy. Skutkov tela a ovocia Ducha. Druhý zoznam je častou súčasťou toho, čo sa musí naučiť birmovanec pred skúškou. Skúsenosť nás však učí, že memorovanie samo o sebe nemá žiaden efekt. A ak sa aj treba niečo naučiť naspamäť, tak preto, aby nad tým mohol človek neskôr rozmýšľať a diskutovať. K tomu sa však často už nedostáva. Pri formulách, ktoré sú navyše prevzaté zo Svätého Písma, ako je aj náš prípad, sa pritom na ne nezaškodí pozrieť aj z kontextu biblickej knihy, z ktorej boli vyňaté. Hoci by bolo užitočné si všetky druhy ovocia Ducha po jednom porozoberať, ja sa tu vyberiem viac obšírnejšou cestou. Poďme teda na to.

Z listu Galaťanom (5, 16-25):

Bratia, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.
Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.
O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.