Pozývame vás na zaujímavú konferenciu, na ktorej sa podieľa aj naše centrum:

Rímskokatolícka farnosť sv. Martina v Kapušanoch
Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie v Pušovciach
Zakon
Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zwierzchnictwo w Polsce (Miechow)
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach
Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach

organizujú dňa 15. 5. 2021 v Kapušanoch
pod záštitou honorárneho konzula a vedúceho Konzulátu Poľskej republiky v Prešove Ing. Jána Hudackého

medzinárodnú vedeckú konferenciu

Udalosti a osobnosti regiónu okolia Kapušian

Program:

Kostol sv. Martina v Kapušanoch – 8.30 sv. omša, hlavný celebrant ThLic. Tomáš Čap, dekan Prešov-východ

Prednášková miestnosť Rímskokatolíckeho farského úradu v Kapušanoch:
10.00 Otvorenie konferencie
Doc. JCDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD., farár farnosti sv. Martina v Kapušanoch
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Dr. h. c. predseda Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Ing. Ján Hudacký, honorárny konzul a vedúci Konzulátu Poľskej republiky v Prešove
Komandor Stanisław Franciszek Osmenda ESSH, Kustoszsiedziby Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

I. blok prednášok – moderuje Prof. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD.
10.20 Mecenas Maurycy Fojcik ESSH, Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
Božohrobci – regulovaní (rehoľní) kanonici strážcovia Jeruzalemského Svätého Hrobu Pána na Slovensku“

10.40 ThDr. Angelus Štefan Kuruc, PhD., O. Praem., farár vo farnosti Poproč (diecéza Rožňava)
Pôsobenie Rádu strážcov Božieho hrobu v Chmeľove“

11.00 Mgr. Michaela Haviarová, PhD., historik umenia
Kostol božohrobcov v Hanušovciach nad Topľou, najnovšie poznatky o stavebnom vývoji a dejinách kostola“

11.20 Diskusia

II. blok prednášok – moderuje Prof. ThLic. Róbert Lapko, ThD., PhD.
13.30
Prof. PhDr. Vladimír Rabik, PhD., Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave
„Pôvod a vývoj osídlenia kapušianskeho sídliska a ich sídelného zázemia“

13.50 Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave
„Rekatolizácia kapušianskeho regiónu vo svetle kánonickej vizitácie z roku 1749“

14.10 Doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave, Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, TU v Trnave
„Vybrané aspekty kultúrnych premien na strednom Šariši na príklade obce Fulianka“

III. blok prednášok – moderuje Doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.
14.45 Mons. HELic. Jozef Krištof, Štátny sekretariát – Sekcia pre všeobecné záležitosti, Vatikán
„Mons. ICDr. Štefan Fogaš, prvý Slovák v diplomatických službách Svätej Stolice“

15.10 Prof. ThLic. Róbert Lapko, ThD., PhD. a Mgr. Lukáš Durkaj, doktorand, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave, Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta
„Prínos Jána Šveca Slavkoviana na poli slovenskej biblistiky“

15.30 Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Jezuita a univerzitný prof. Gabriel Kapi, SJ (1658 – 1728) – významný kapušiansky rodák“

15.50 Diskusia

16.00 Ukončenie konferencie – Doc. JCDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD.

Konferencia sa koná v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0025/18 Každodennosť v interakcii latinskej
a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku
a projektu APVV-16-0514 Terminologické
diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny.

Účasť na konferencii je možná prostredníctvom online pripojenia na kapusany.kukaj.se

Viac informácií na čísle 0908 463 240 alebo na adrese marcin.jozef@rimkat.sk