V uplynulom týždni viacerí členovia nášho Centra prijali pozvanie na odborné a popularizačné aktivity. Moderátor Centra, Róbert Lapko bol vo štvrtok (16. 5. 2019) v rádiu Devín na nahrávaní relácie Nad Slovom. Ide o reláciu, ktorej snahou je predstavenie ekumenického projektu Komentáre k Starému a Novému zákonu. Reláciu moderuje Bohdan Hroboň a v tejto už piatej časti relácie práve Róbert Lapko spolu s Antonom Tyrolom hovorili o teologicko-pastoračných aplikáciách, ktoré k jednotlivým biblickým knihám pripravujú od začiatku projektu. Konkrétne sa zamerali na Žalmy 104, 109 a 118. Relácia bude vysielaná 8. 6. 2019 od 17:00 do 18:00 na rádiu Devín.

Vo večerných hodinách v ten istý deň Matúš Imrich vystúpil s prednáškou Vykročiť v ústrety nádeji: Izaiášove povzbudenia na konci babylonského zajatia na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Prednáška bola súčasťou cyklu Židovsko-kresťanských štúdií s názvom Otvárame dvere. Témou cyklu v tomto semestri je nádej. Prednáška mala tri časti. Prvá predstavila všeobecne niektoré aspekty Knihy proroka Izaiáša. Následne sa prednášajúci venoval slovníku nádeje v tejto knihe a posledná časť bola zameraná na konkrétny príklad nádeje, ktorú biblickí autori videli v postave perzského kráľa Kýra Veľkého, s ktorým sa začal koniec babylonského zajatia Izraelského národa. Po prednáške nasledovala krátka diskusia. Prednášku si budete môcť čoskoro pozrieť na internetovej stránke TFTU (alebo na youtubovom kanáli UTV TFTU), kde nájdete aj ostatné prednášky z cyklu Otvárame dvere.

Na žiadosť a pozvanie Bilingválneho cirkevného gymnázia v Bardejove sa pre jej študentov v piatok 17. 5. uskutočnila biblická prednáška v anglickom jazyku. Predniesť ju prišiel člen nášho Centra Lukáš Durkaj. Prednáška mala názov: Mezuzah and Parochet: Reverence of God’s Word in Judaism (Mezuza a parochet: úcta k Božiemu slovu v Judaizme). Vysvetlené bolo biblické pozadie a súčasné použitie dvoch objektov, ktoré vyjadrujú vonkajšiu úctu voči Tóre v praxi dnešného židovského náboženstva. Parochet (po slovensky „opona“) pôvodne slúžil na oddelenie priestoru svätyne a veľsvätyne vo svätostánku a chráme. Dnes sa používa v synagógach na zakrytie „Svätej archy“, v ktorej sa uchovávajú zvitky Tóry. Mezuza (po slovensky „veraje“) je pomenovanie pre krabičku, ktorá obsahuje kúsky pergamenu, na ktorom je napísaná známa hebrejská modlitba „Šema Jisrael“ („Počúvaj Izrael“). Tú si zbožní Židia pripevňujú na veraje svojich príbytkov. Prednáška bola zakončená priestorom na otázky a diskusiu.