Dňa 13.10.2023 sme organizovali kolokvium o rodinnej terminológii v Biblii. Nadväzovali sme tým na minuloročné kolokvium s rovnakou tematikou.

Kolokvium sme organizovali spolu so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i. a s Teologickou fakultou KU.

Zoznam príspevkov a ich prednášateľov:

Šimon Marinčák, riaditeľ SÚJS SAV, Radoslav Lojan, dekan TF KU: Otvorenie
Róbert Lapko, SÚJS SAV, TF KU: Deti v Knihe Tobiáš
Dušan Demjanovič, TF KU: Úloha rodokmeňa v Knihe Judita (Jdt 8,1)
Matúš Imrich, PIB Rím: Terminológia materstva vo vybraných textoch Deutero-Izaiáša
Peter Kuriško, TF KU: Plač matiek v Evanjeliu podľa Lukáša
Juraj Feník, SÚJS SAV, TF KU: Obraz rodičov a detí v 2 Kor 12,14
Martin Sedlák, TF KU: Viera predkov v Liste Hebrejom (Hebr 11)
Lukáš Durkaj, SÚJS SAV: Štvrté prikázanie v slovenských prekladoch Žaltára
Anabela Katreničová, FF PU: Matka ako mater alebo genitrix? K problematike prekladu latinských substantív označujúcich materstvo do slovenčiny v stredovekých latinských textoch
Paulína Polgaryová, SÚJS SAV: Rodinná terminológia v cechovej štruktúre