V dňoch 25. – 27. februára 2019 sa v Košiciach konala medzinárodná vedecká konferencia o teokracii. Viacero odborníkov z Nemecka, Estónska a Čiech, ako aj niekoľko slovenských teológov, sa venovalo téme Božej vlády z lingvistického, exegetického, teologického a systematického hľadiska a skúmalo prítomnosť a formy tejto témy v rôznych biblických spisoch. Organizátorom konferencie bolo naše košické Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci so Slavistickým ústavom SAV a nemeckou výskumnou skupinou DFG-Forschergruppe.

Prvou časťou konferencie bola prednáška doc. Petra Olexáka (SHÚ Rím) v priestoroch Centra spirituality Východ-Západ v Košiciach v pondelok 25.februára na tému Cirkev a štát v dejinách (Prednášku si môžete vypočuť pod týmto odstavcom). Prednášateľ sa zameral na vývin vzťahov medzi Cirkvou a štátom počínajúc konštantínskou periódou až po čas Druhého vatikánskeho koncilu, pričom analyzoval podtémy ako konflikt kresťanstva s cisármi, cisáro-papizmus, politické myslenie v stredoveku, pápežská teokracia, osvietenecký absolutizmus, stret s modernizmom, začiatky politického katolicizmu a snaha Druhého vatikánskeho koncilu o obnovu vzťahom medzi Cirkvou a štátom.

V utorok 26. februára konferencia pokračovala v priestoroch karmelitánskeho kláštora v Košiciach-Lorinčíku. V prvom bloku starozákonnej sekcie sa najprv Prof. Peter Dubovský SJ (PIB Rím) venoval fenoménu historiografie pre bohov v kráľovstve Suhu. Prof. Christoph Levin (LMU Mníchov) analyzoval koncept teokracie v súvislosti s konštitúciou ľudu Izraela v knihe Deuteronómium. Teokratickej perspektíve v knihách Kroník sa venoval doc. Jozef Tiňo (TF TU Bratislava), ktorý poukázal na vzťah kráľovstva a Božej vlády v tomto starozákonnom korpuse. Posledným speakerom prvého bloku bol doc. Urmas Nōmmik (Tartu Ülikool). Ten rozoberal motív Božej vlády a jej vzťah k starozákonnému konceptu múdrosti v knihe Jób.

Druhý blok starozákonnej sekcie otvoril Prof. Reinhard Müller (WWU Münster), ktorý sa zameral na motív Božej nadvlády nad bohmi na príklade Žalmu 82. Dr. Peter Juhás (WWU Műnster) skrutinizoval sýrsku lexému pre „trón“ a jej použitie v apokalyptických spisoch zachovaných v sýrčine, ako aj echá motívu trónu v novozákonných spisoch. Starozákonnú sekciu zavŕšil doc. Róbert Lapko (SÚJS SAV Bratislava) prednáškou o téme Božej prozreteľnosti a Božej vlády v Knihe Tobiáš.

Streda 27. februára sa v prvej časti skladala z dvoch prednášok na tému teokracie v Novom zákone. Doc. Petr Mareček (CMTF UP Olomouc) vyzdvihol dôležitosť záverečnej scény Matúšovho evanjelia a jej súvislosti s doterajším priebehom evanjelia. Dr. Juraj Feník (SÚJS SAV Bratislava) pritiahol pozornosť k motívu odovzdávania moci v Jánovom evanjeliu, ktorý je súčasťou vzťahu Boha k ľuďom a k svojmu Synovi, ako aj vzťahu Syna k učeníkom.

V záverečnej prednáške celej konferencie sa Dr. Ján Dolný OSB (Sampor) venoval motívom teokracie v diele ruského mysliteľa Vladimíra Solovieva.