V predchádzajúcich častiach Listu Rimanom Pavol vysvetľoval, ako je kresťan novým stvorením (viac si o tom môžete prečítať tu). Ten, kto uveril v Krista, vo vodách krstu pochoval starého človeka, ktorý už preto nemôže byť pod nadvládou hriechu. V tejto časti listu Pavol hovorí, že kresťan dostáva Božieho ducha. Pokračuje teda v téme nového stvorenia v človekovi, ktorý prijal Krista. Tak ako pri stvorení prvého človeka ho Boh urobil živou bytosťou svojím dychom (Gn 2,7), teraz kresťan nanovo dostáva Božieho ducha, je teda novým stvorením, ktoré žije uprostred toho „starého“. Kresťan uprostred tohto sveta poznačeného porušiteľnosťou má byť znamením nového života a obnovy stvorenia skrze Krista

Ďalej sa v Pavlových slovách z dnešného úryvku odrážajú interpretácie starozákonných tradícií, ktoré boli v storočiach na prelome letopočtov veľmi živé. Pavol vo v. 19 hovorí o stvorení, jeho podrobeniu porušiteľnosti, ale zároveň aj o očakávaní vykúpenia stvorenia a celého ľudstva spod tohto otroctva. Pavol tu teda nemá na mysli len človeka, ale celý materiálny svet.

Teda, na jednej strane sa tu odráža chápanie prítomné už vo vtedajšom judaizme a postavené na interpretácii Gn 3,17-18, že hriech prvého človeka priniesol prekliatie na celé stvorenie. Kvôli hriechu prvého človeka nielen ľudské bytosti, ale aj celé materiálne stvorenie podlieha porušeniu, degradácii a smrti. …

Celý text zamyslenia nájdete tu
Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu

Z Listu Rimanom (8,18-23):

(18) Bratia, myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. (19) Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. (20) Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti – nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, (21) že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. (22) Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. (23) A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.