Dnešná stať je vybraná z celku, ktorý sa zaoberá témou lásky v kresťanskom spoločenstve a jej priamym súvisom s vierou v Ježiša Krista. Základné posolstvo tejto časti listu a do istej miery aj celého listu je mimoriadne aktuálne pre každú epochu života kresťanského spoločenstva. Počas kresťanských dejín sa viedlo mnoho sporov o vieroučné otázky. Tie sú nepochybne dôležité, pretože človek chce a potrebuje poznávať Boha, aby jeho túžba po Bohu nachádzala svoje naplnenie. Dôležité je teda poznať pravdu o Bohu, ktorá – ako veríme my, kresťania – sa nám zjavila v Ježišovi a skrze neho. Tomu sa venuje autor listu v časti, ktorá predchádza tej, ktorá sa zameriava na tému lásky, avšak, ktorá s ňou veľmi úzko súvisí.

Obe témy – tému poznania Boha a tému lásky – spája otázka: Kto je z Boha? Táto otázka v sebe zahŕňa aspekt poznania: Kto pozná Boha správne? Teda z vieroučnej stránky, povedali by sme dnes, je podľa autora listu z Boha ten, kto vyznáva Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele (4,2b; Tu sa katolícky preklad: „kto vyznáva, že Ježiš prišiel v tele,“ nezdá úplne adekvátny). Teda správne pozná Boha ten, kto verí, že pravda o Bohu sa zjavuje v Ježišovi, konkrétnej osobe, ktorá žila na tomto svete. Antitéza je jednoduchá: kto nevyznáva Ježiša, nie je z Boha (4,3a), teda nepozná pravdu o Bohu. …

Celý text zamyslenia nájdete tu
Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu

Z Prvého Jánovho listu (4,11-16):

(11) Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. (12) Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. (13) A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. (14) A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. (15) Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. (16) A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.