Naše Centrum má ďalšiu skvelú novinku, ktorou rozširuje portfólio svojej pôsobnosti. Koncom uplynulého mesiaca sa nám podarilo získať knižnicu po nebohom prof. Johannovi Gamberonim, ktorý bol dlhoročným profesorom Starého zákona na Teologickej fakulte v Paderborne. Zbierku jeho kníh prevzal moderátor nášho Centra doc. Róbert Lapko od riaditeľa Biblického diela diecézy Linz v Rakúsku, Dr. Franza Koglera. Ide o zbierku približne 400 odborných titulov pre štúdium biblických vied. Po zaregistrovaní budú tituly prístupné širokej verejnosti na štúdium i zapožičanie. O dostupnosti tejto knižnej zbierky vás budeme včas informovať.

Prof. Johann Gamberoni sa narodil 28. apríla 1921 v Bolzáne. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval najprv v Brixene a potom v Ríme, kde bol aj vysvätený na kňaza 27. októbra 1946. Doktorát z teológie získal na Pápežskej gregoriánskej univerzite v roku 1948. V rokoch 1949 až 1952 študoval biblické vedy na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a na École biblique et archéologique Française v Jeruzaleme. Od roku 1952 pôsobil ako profesor a študijný prefekt v kňazskom seminári v Brixene a zároveň pracoval na svojej habilitácii na Univerzite v Mainzi. Vo svojej habilitačnej práci sa venoval dejinám výkladu biblickej knihy Tobiáš. Od roku 1971 pôsobil na Teologickej fakulte v Paderborne ako profesor exegézy Starého zákona. Po svojej emeritúre v roku 1986 sa vrátil späť do svojej vlasti v Južnom Tirolsku, kde žil až do svojej smrti. V roku 2016 oslávil 70. výročie kňazskej vysviacky. Zomrel 7. decembra 2017 v Brixene vo veku 96 rokov.